[br_filters_group group_id=124567]

اتو

اتو پرس ژانومه مدل GS300

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل GS 400

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
8,200,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل GS 500

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 2
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 4950

 • توان: 1880w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 300
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
5,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 6400

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 6300

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 6200

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 6100

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 6000

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
6,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 2700

 • توان: 1600w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 400
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 3
8,800,000 تومان

اتو پرس ژانومه 9900

 • توان: 2200w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 2
7,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه 9700

 • توان: 2200w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 1
7,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 9600

 • توان: 2200w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 1
7,500,000 تومان

اتو پرس ژانومه مدل 9800

 • توان: 2200w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 90
 • آماده شدن دستگاه(دقیقه): 2
7,500,000 تومان

اتو بخار تفال GV 8960

 • توان: 2400w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 1800
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 120
 • سیستم ضد رسوب: دارد
تومان

اتو بخار فیلیپس GC2985

 • توان: 2400w
 • ظرفیت مخزن(میلی لیتر): 300
 • خروجی بخار(گرم در دقیقه): 40
 • سیستم ضد رسوب: دارد
تومان