سیستم عامل صافی | SAPHI

تلویزیون فیلیپس 65PUS7855

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 43PUS7505

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 43
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 50PUS7505

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 50
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 58PUS7505

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 58
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 65PML9506 سری PML9506

 • سال عرضه: 2021
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: Mini LED

تلویزیون فیلیپس 70PUT6774 سری PUT6774

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 70
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 58PUT6604 سری PUT6604

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 58
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 65PUT6654 سری PUT6654

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 43PUT6504 سری PUT6504

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 43
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 50PUT6604 سری PUT6604

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 50
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 65PUT7805 سری PUT7805

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 75PUS7855

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 70PUS7505

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 70
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 58PUS7855 سری PUS7855

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 58
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 50PUS6704 سری PUS6704

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 50
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 55PUS6704 سری PUS6704

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: Saphi
 • صفحه نمایش: LED